Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 xem thông tin chi tiết theo link:  http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/le-tot-nghiep-dot-1-nam-2018-thu-tu-trao-bang-so-do-cho-ngoi-va-cac-luu-y-doi-voi-tan-thac
Trân trọng,
VP Khoa.