Sinh viên xem thông báo v.v tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 trong file đính kèm:
29_t_ctsv22_11_2016_scan
Trân trọng
VP Khoa