Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp cuốn báo cáo bìa cứng đợt 2 năm học 2018-2019 như sau:
– Sinh viên thay file nhận xét của CBHD và CBPB trong báo cáo bằng file đính kèm Mau_PhieuNhanXet (không bắt buộc). Ngoài những thông tin theo uit_phu_luc_2_hinh_thuc_trinh_bay_kltn , sinh viên ghi thêm thông tin hội đồng theo uit_phu_luc_3_mau_bao_cao

– Nộp 02 cuốn báo cáo tại VP Khoa.
– Thời gian: Ngày 15/07/2019.
Lưu ý: điểm của sinh viên chỉ được cập nhật lên hệ thống sau khi tất cả sinh viên đã nộp báo cáo về VP Khoa.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.