Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau:
– Thời gian: thứ 3, ngày 11/9/2018
+ Lớp NT115.I31: bắt đầu lúc 8h00
+ Lớp NT115.I31.ANTN: bắt đầu lúc 13h30
– Địa điểm: Phòng C102.
Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
 
Trân trọng,
VP Khoa.