Chương trình đào tạo Ngành Truyền thông & Mạng máy tính [Click here]
Engineer of Communications and Computer Networks Education Program 
c._programme_and_course_specifications