Sinh viên xem kế hoạch ở file đính kèm: ke_hoach_xet_tot_nghiep_thang 9_2017
Trân trọng
VP. Khoa