Sinh viên xem thông báo trong file đính kèm.
Thông báo nội dung xử lý mã AV1,2,3 và Giải tích 1,2
Trân trọng
VP. Khoa