Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian: 8h00 thứ 6, ngày 19/01/2018.
  • Địa điểm:
    • Hội đồng 1: Phòng C108
    • Hội đồng 2: Phòng C106

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước hội đồng 15 phút để chuẩn bị.
Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm HoiDongBaoCaoTTTN_HK1_2017-2018
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP.Khoa