Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp và các môn Đồ án như sau:
Những sinh viên đã đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp và các môn học Đồ án (Đồ án chuyên ngành, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng) tự liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn, sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp đơn đăng ký danh sách nhóm, tên đề tài, đề cương chi tiết (đối với KLTN), giảng viên hướng dẫn về Văn phòng Khoa.
Số lượng sinh viên/1 nhóm như sau:
– Khóa luận tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp: 2 sv/nhóm
– Đồ án Chuyên ngành, Đồ án LTUDM: 2-4sv/nhóm.
Hạn chót nộp đơn đăng ký về Văn phòng Khoa: 16h ngày 24/02/2016.
Sinh viên tải đơn đăng ký trong file đính kèm.
Mau don Dang Ky
Trân trọng,
VP.Khoa