Triết lý giáo dục 

Triết lý giáo dục của chúng tôi là tất cả sinh viên là độc nhất và độc lập. Chúng tôi tin rằng tất cả sinh viên đều có một điều đặc biệt mà họ có thể mang lại cho nền giáo dục của chính mình. Sinh viên phải có một môi trường giáo dục đầy hứng khởi, nơi họ có thể khám phá kiến ​​thức của mình theo kỷ luật và hướng dẫn của giáo viên. Mong muốn của chúng tôi là tạo ra các dự án mà sinh viên có thể tìm kiếm kiến ​​thức để giải quyết vấn đề. Bằng cách giải quyết vấn đề, các sinh viên cùng nhau xây dựng kiến ​​thức và kỹ năng của mình.
Chúng tôi tin rằng có năm yếu tố thiết yếu dẫn tới việc học tập: 1) vai trò của giảng viên là hoạt động như một hướng dẫn đầy cảm hứng; 2) Sinh viên phải được tiếp cận với các hoạt động thực hành; 3) Sinh viên nên có khả năng lựa chọn và để sự tò mò của họ dẫn dắt việc học; 4) Sinh viên cần có cơ hội thực hành kỹ năng trong một môi trường an toàn và công nghệ cao; 5) Công nghệ mạng máy tính phải được kết hợp vào đời sống đại học.
Chúng tôi tin rằng trong thế giới thay đổi nhanh, để có thể có một sự nghiệp thành công, sinh viên cần có đức hạnh và trí tuệ. Những đức tính này có thể giúp sinh viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và theo đuổi hạnh phúc và tự do.

Education philosophy

Our philosophy of education is that all students are unique and independent. We believe that all students have something special that they can bring to their own education. They must have a stimulating educational environment where they can discover knowledge by themselves under the discipline and guidance of teachers. It is our desire to create projects that students can seek knowledge to solve problems. By solving problems, students build up their knowledge and skills together.
We believe that there are five essential elements that are conducive to learning: 1) the lecturer role is to act as an inspirational guide; 2) Students must have access to hands-on activities; 3) students should be able to have choices and let their curiosity direct their learning; 4) students need the opportunity to practice skills in a safe and high-tech environment; 5) computer networks technology must be incorporated into the university life.
We believe that in the fast-changing world, to be able to have a successful career, students need to have virtue and wisdom. These characters can help them overcome the difficulties in life and pursue happiness and freedom.