I. LÃNH ĐẠO KHOA

 1. PGS.TS. Lê Trung Quân – Trưởng Khoa
 2. ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang – Phó Trưởng Khoa

II. VĂN PHÒNG KHOA

 1. Bùi Thị Thanh Bình – Thư Ký Khoa
 2. Phạm Thị Nhung – Trợ lý giáo vụ Khoa

III. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

Bộ môn Mạng máy tính

 1. PGS. TS. Lê Trung Quân – Trưởng bộ môn
 2. TS. Nguyễn Tuấn Nam
 3. ThS. Trần Bá Nhiệm
 4. ThS. Nguyễn Quang Minh
 5. ThS. Trần Hồng Nghi
 6. ThS. Đặng Lê Bảo Chương
 7. KS. Lý Trọng Nhân
 8. KS. Huỳnh Văn Đặng
 9. TS. Lê Đức Thắng (đang học nước ngoài)

Bộ môn Truyền Thông

 1. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng bộ môn
 2. TS. Đàm Quang Hồng Hải
 3. ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
 4. ThS. Trần Thị Dung
 5. ThS. Thái Huy Tân
 6. ThS. Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
 7. ThS. Đỗ Thị Hương Lan
 8. KS. Đào Thị Thu Hà
 9. ThS. Trần Mạnh Hùng (đang học nước ngoài)
 10. ThS. Lê Kim Hùng (đang học nước ngoài)

Bộ môn An Toàn Thông Tin

 1. TS. Phạm Văn Hậu – Trưởng bộ môn, Trưởng phòng thí nghiệm An toàn Thông tin
 2. ThS. Nguyễn Duy
 3. ThS. Trần Tuấn Dũng
 4. ThS. Lê Đức Thịnh
 5. KS. Đồng Tiến Dũng
 6. KS. Nguyễn Thanh Hòa
 7. ThS. Phan Quốc Tín (đang học nước ngoài)