Thông báo
Sinh viên ngành TT&MMT và ngành ANTT xem danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016-2017 trong file đính kèm (file gồm 02 sheet).
Thời gian chấm phản biện từ ngày thông báo đến hết ngày 15/01/2017 (sinh viên tự liên hệ với giảng viên để xin lịch chấm).
Ngày bảo vệ khóa luận: 17-18/01/2017.
 
Trân trọng
VP.Khoa
Danh sách gv phản biện