Khoa MMT&TT chuyển đến sinh viên Thông báo của P.KHTC về việc những sinh viên chưa hoàn thành học phí HK2 năm học 2017-2018 (tính đến ngày 19/04/2018). Sắp đến kỳ thi cuối kỳ 2 rồi, sinh viên nhanh chóng hoàn thành học phí.
Sinh viên không hoàn thành sẽ bị cấm thi cuối kỳ, hủy kết quả thi giữa kỳ HK2 năm học 2017-2018 (nếu có).
MMTT_DSSV CHUA HOAN THANH HOC PHI_Het 19.4.2018
Trân trọng,
VP Khoa.