Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

  • Ngày 02/01/2019 và 03/01/2019: nộp báo cáo về VP Khoa
  • Từ 05/01/2019 đến 13/01/2019: Sinh viên gặp giảng viên phản biện (danh sách giảng viên phản biện thông báo sau).
  • Ngày 17/01/2019 và 18/01/2019: Sinh viên báo cáo trước hội đồng.

Sinh siên nộp báo cáo về Khoa theo hướng dẫn sau:
a. Nộp lần 1: Nộp cuốn báo cáo khoá luận để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng:

– Mẫu đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiep
– Sinh viên chuẩn bị slide báo cáo và xem thông tin chi tiết trong file đính kèm để viết đúng tên đề tài (tiếng Việt và tiếng Anh) đã đăng ký trong cuốn báo cáo theo file đính kèm: KLTN_HK1-2018-2019_post
– Mỗi khoá luận sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm, mỗi cuốn bao gồm:
o 01 đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung đĩa theo qui định bên dưới.
o Đề cương chi tiết phải có chữ ký của CBHD (theo mẫu) và được đóng trực tiếp vào cuốn khóa luận.
o Khoá luận được trình bày theo qui định trong mục 3. Cách trình bày khóa luận tốt nghiệp theo link /giao-vu/bieu-mau/bieu-mau.html.
o Khi báo cáo xong sinh viên có thể lấy cuốn báo cáo về (nếu cần) để đóng cuốn bìa cứng.
b. Nộp lần 2: Nộp cuốn khoá luận chính thức:
o Nộp hai cuốn khoá luận cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt và tiếng Anh trên bìa xanh nước biển (theo mẫu). Hạn chót: sau 3 ngày kể từ ngày bảo vệ. Một cuốn nộp về VP Khoa, một cuốn nộp về Thư viện. Lưu ý: điểm của Khóa luận chỉ được cập nhật lên hệ thống sau khi tất cả sinh viên đã nộp báo cáo.
o Sau trang Lời cám ơn, phải có trang “Đề cương chi tiết của khoá luận” có chữ ký của CBHD (chấp nhận bản Đề cương chi tiết photo).
o Đĩa CD phải để trong bìa CD mềm, dán vào mặt trong bìa sau của Khóa luận.
c. Nội dung và cấu trúc của đĩa CD nộp được qui định như sau:
o Đĩa CD ghi nhãn gồm các thông tin: Tên đề tài, tên các SV thực hiện, tên CBHD, năm thực hiện, …
o Tổ chức tập tin trên đĩa theo hướng dẫn ở mục tiếp theo.
d. Hướng dẫn tổ chức cây thư mục trên đĩa:
o Thư mục <TÊN PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG>: gồm hai thư mục
– SETUP: chứa các tập tin dùng để install chương trình thi hành, các tập tin chứa dữ liệu thử tương ứng với kết quả đã báo cáo trong khóa luận trước Hội đồng. Trong trường hợp vì lý do chính đáng, không thể lưu tất cả các thành phần cần thiết để có thể cài đặt, sinh viên cần có hướng dẫn cụ thể, có sơ đồ triển khai, để có thể setup được hệ thống khi cần thiết
– SOURCE: chứa các tập tin nguồn, các tập tin dữ liệu thử
o Thư mục BAO CAO: chứa các tập tin tài liệu văn bản của khóa luận, với các thư mục con được tổ chức như sau:
– DOC: chứa tài liệu dạng .DOC.
– PDF: chứa tài liệu dạng .PDF.
– ABS: chứa báo cáo khóa luận gồm báo cáo dạng .PPT (slide), .AVI (clip demo), …(phải cập nhật phiên bản cuối cùng khi bảo vệ)
o Thư mục REF: chứa các tài liệu, văn bản dùng để tham khảo khi thực hiện khóa luận. Tên các tập tin tài liệu tham khảo được đặt theo qui ước ghi tài liệu tham khảo hoặc tên gợi nhớ.
o Thư mục SOFT: chứa các phần mềm liên quan trong quá trình thực hiện khóa luận.
o Ngoài thư mục gốc phải có tập tin hướng dẫn sử dụng cho việc sử dụng đĩa CD, có đầy đủ thông tin liên lạc với nhóm tác giả (email, điện thoại).
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.