Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

Từ 15/6/2024 đến 28/6/2024: Sinh viên nộp file Báo cáo (file pdf và file word để kiểm tra đạo văn) và file Đơn đề nghị chấm KLTN theo link mmt.uitiot.vn

Ngày 24/6/2024: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện.

Từ ngày 24/6/2024 đến 02/7/2024: Sinh viên gặp giảng viên phản biện.

Ngày 29/6/2024: Khoa kiểm tra tính đạo văn Báo cáo KLTN.

Dự kiến ngày 08&09/7/2024: Báo cáo trước hội đồng.

Sinh viên nộp báo cáo theo hướng dẫn sau:
a. Trước khi ra hội đồng:

– Nộp file báo cáo khoá luận (không nộp bản in), sinh viên kiểm tra và viết đúng tên đề tài (tiếng Việt và tiếng Anh) đã đăng ký.

– Nộp bản scan hoặc file.png “Đơn đề nghị chấm khóa luận tốt nghiệp” (file đính kèm) có chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn.
– Liên hệ Văn phòng Khoa để ký tên vào danh sách bảng điểm (có thể ký tên vào ngày bảo vệ).

–Lưu ý: Các khóa luận Khoa sẽ kiểm tra tính đạo văn và kết quả sẽ được gửi cho Hội đồng bảo vệ.

Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiepTải xuống

uit_phu_luc_2_hinh_thuc_trinh_bay_kltn-newTải xuống

uit_phu_luc_3_mau_bao_caoTải xuống

b. Sau khi ra hội đồng: Nộp cuốn khoá luận chính thức:
o Sinh viên nộp báo cáo theo hướng dẫn của P.ĐTĐH trên link https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-quy-trinh-nop-khoa-luan-tot-nghiep-sau-khi-bao-ve-truoc-hoi-dong

Hạn chót nộp báo cáo: 18/7/2024.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.