Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian và Địa điểm:
    • Hội đồng 1: Phòng C106, sáng 05/07/2018 bắt đầu lúc 8h00
    • Hội đồng 2: Phòng C101, chiều 05/07/2018 bắt đầu lúc 13h30
    • Hội đồng 2: Phòng C106, chiều 05/07/2018 bắt đầu lúc 13h30

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước hội đồng 15 phút để chuẩn bị.
Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm HoiDongBaoCaoTTTN_HK2_2017-2018
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP.Khoa