Sinh viên xem thông tin chi tiết trên website của Phòng ĐTĐH https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-danh-sach-xu-ly-hoc-vu-hoc-ky-1-nam-hoc-2015-2016.
Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here