Trong chương trình đào tạo của Khóa 6 (MMT2011) không học môn Nhập môn quản trị doanh nghiệp, những sinh viên chưa học môn này sẽ không phải học môn thay thế.
Lưu ý: Những sinh viên đã học môn này không được tính vào tổng tín chỉ tích lũy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here