Thứ Ba, Tháng Bảy 7, 2020

Lê Đức Thịnh

Editor in chief

Latest Articles

Thời gian chi tiết Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm 2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến các sinh viên thực hiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm...

Danh sách giảng viên phản biện Tiểu luận tốt nghiệp đợt 1 – 2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo danh sách giảng viên phản biện Tiểu luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 (danh...

[Cập nhật] Danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 – 2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1...

List of warning students.

Sinh viên xem thông báo kèm theo 03-TB-ĐHCNTT-ĐTĐH,12-01-15

Introduce the Student Association Secretary

Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Trường ĐH CNTT có trên 700 đoàn viên, sinh viên chính quy đang học tập và sinh...

VNNIC publishes the Report on Vietnam Internet Resources 2014 (05/12/2014)

On the occasion of “Internet Day 2014” on 05h December 2014, Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC) officially announced the publication of the Report...

Thông báo xử lý học vụ hệ đại học chính quy

Sinh viên xem thông báo kèm theo 03-TB-ĐHCNTT-ĐTĐH,12-01-15

Thông báo thời gian địa điểm báo Thực tập doanh nghiệp học kỳ 1, năm 2014 – 2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như...