Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian nộp báo cáo tốt nghiệp về VP Khoa như sau:
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian để hoàn thành báo cáo được tốt hơn, VP Khoa đã dời ngày thu báo cáo sang ngày 28/6/2018. Tuy nhiên, sinh viên vẫn phải gửi báo cáo file cứng cho giảng viên phản biện (nếu giảng viên phản biện yêu cầu).
Trân trọng,
VP Khoa.