Thông báo v/v thay đổi thời gian nộp báo cáo KLTN

Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian nộp báo cáo tốt nghiệp về VP Khoa như sau: Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian để hoàn thành báo cáo được tốt hơn, VP Khoa đã dời n...